Za­nim Cię do­cenią, mu­sisz przejść przez mękę.

Za­nim Cię do­cenią, mu­sisz przejść przez mękę.

Czas nie leczy ran. On tyl­ko poz­wa­la nam spoj­rzeć na pew­ne wy­darze­nie z in­nej per­spek­ty­wy. Do­cenić to, co było dob­re, nie przej­mo­wać się tym, co dob­re nie było. W radiach ciągle słychać najnowszy przebój Adel. Owa piosnka natchnęła mnie do napisania wpisu, co prawda jedno z drugim nie współgra. Często na naszej drodze życia trafiamy […]

Gdy­by można było czy­tać z księgi losu…

Gdy­by można było czy­tać z księgi losu…

…i może trze­ba przyszłym losom dać się jak ka­mień z gór potoczyć i widzieć świat, jak widzi posąg, co ma ka­mien­ne, mar­twe oczy? Wszystko w naszej egzystencji dzieje się po coś. Nie ma tu mowy o fuksach. Zawsze wywędrujemy we właściwe miejsce o właściwej porze, jeżeli to jest właśnie nasz czas. Wszystkie wylane łzy, niegdyś przemienią się w chwilę szczęścia. […]

Miłość od­kry­wa się kochając.

Miłość od­kry­wa się kochając.

Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co ukrywa się pod słowem „miłość”? Ile jesteś w stanie ofiarować drugiej osobie? Do czego jesteś zdolny? Za każdym razem, kiedy On, mój ukochany opuszcza mnie, oboje czujemy niesmak po […]

Ciąża – dziewięć miesięcy stwarzania świata.

Ciąża – dziewięć miesięcy stwarzania świata.

Dzieci są dla nas największym skarbem, darem od Boga. To dla nich dążymy do lepszego życia, dzięki nim jesteśmy naprawdę szczęśliwe i zdajemy sobie sprawę z tego jak wielką potęgę ma miłość. Myślę, iż wielu ludziom stan błogosławiony kojarzy się z ułożonym życiem, a przede wszystkim ze związkiem małżeńskim. Jednak ja, wybrałam zupełnie inną drogę, […]

Is­tnienie, które nie skry­wa w so­bie wiel­kiego sza­leństwa, nie ma żad­nej wartości.

Is­tnienie, które nie skry­wa w so­bie wiel­kiego sza­leństwa, nie ma żad­nej wartości.

W ostatnim czasie wiele się dzieje na mojej ścieżce życia. Wpadłam w istną karuzelę  perturbacji. Osobiście uwielbiam taki obrót spraw.  Za mną bardzo przełomowy moment, a mianowicie kontynuowanie edukacji. Czuję, że ta ciąża odmieniła całe moje istnienie. Zupełnie w innej mierze podchodzę do pewnych spraw. Wydaję mi się, iż bardziej odpowiedzialnie i z przekonaniem, gdyż […]